Poniżej link do pliku - ogłoszenia o wynikach przetargu na dostawę artykułów do stołówki szkolnej.

                                                       Wyniki przetargu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.sp1chelmno.pl

Ogłoszenie z dnia 20.11.2020 r

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rok 2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki 11 ,             86-200Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel 56 676 05 24, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 56 6760524 Adres strony internetowej: www.sp1chelmno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka budżetowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.sp1chelmno.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy

przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak 

Inny sposób:

Oferta w formie pisemnej (przesyłka pocztowa).

Adres: Szkoła Podstawowa nr 1, 86-200 Chełmno, ul. Kościuszki 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: www.sp1chelmno.pl

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1Sukcesywnadostawa artykułów spożywczych ,mięs i wędlin, pieczywa, nabiału, ryb i mrożonek do stołówki szkolnej–na rok 2021

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

części  PAKIETY NR 1 – 6

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania nainnowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Sukcesywne (w miarępojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych (z podziałem na sześć pakietów) do siedziby Zamawiającego środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 2. Szacunkowe ilości oraz asortyment różnych artykułów żywnościowych przedstawiono w załącznikach nr 1-6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu. 3. Wykonawca zobowiązuje się: a. dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla właściwego PAKIETU, b. dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, c. dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu, d. w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu, e. dostarczać produkty pierwszego gatunku, f. dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone

mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadają właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące), g. dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych, h. realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości, i. zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu), j. dostarczać podany w tabeli asortyment pięć razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do godziny 15:00 lub w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym podanym w formularzu ofertowym), w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo - cenowych, k. wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek

i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów. 4. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT Kupna – Sprzedaży z terminem płatności – 21 dni. 5. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV:15200000-0, 15810000-9, 15800000-6, 15900000-7 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżelizamawiający podaje informacje owartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzptak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu( zał.7)

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (wzór - zał. nr 7,8 )stosownie dla właściwego PAKIETU)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a. formularz ofertowo – cenowy- załączniki nr 1-6 do SIWZ (wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Cena

Znaczenie

100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

(przetarg nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji : nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:takNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem (zmiana stawki VAT). Zmiany cen w okresie obowiązywania umowy: Ceny jednostkowe towarów mogą być waloryzowane co kwartał, począwszy od 01 kwietnia 2020 r.Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy, jeżeli ceny wzrosły w tym kwartale, o co najmniej 3%. Zmiany cen w/w mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 20.12.2020, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje

z  ogłoszeniem): nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Artykuły ogólnospożywcze

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15200000-6

3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

5)  Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2     Nazwa: Owoce i warzywa

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15810000-1

3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

5)  Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Cena

Znaczenie

100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3     Nazwa: Nabiał

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15800000-3

3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

5)  Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena 

100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4     Nazwa: Pieczywo

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15900000-9

3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

5)  Kryteria oceny ofert: 

Kryteria 

Znaczenie

Cena 

100

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr 5 Nazwa: Mięso, wędliny, drób

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15000000-8, 15900000-9

3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

5)  Kryteria oceny ofert:

Kryteria                                                                           Znaczenie

Cena                                                                                       100 

6)  INFORMACJE DODATKOWE: Część nr 6 Ryby i mrożonki

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15000000-8, 15900000-9

3)  Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

5)  Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

100

 

 

 

Tutaj można pobrać plik zip z załącznikami i specyfikacją przetargu.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROK 2020

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie ogłasza, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na :

"Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, mięs, drobiu, wędlin, pieczywa, nabiału, ryb i mrożonek do stołówki szkoły w roku 2020 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

 

PAKIET 1 - Artykuły ogólnospożywcze   

Hurtownia Owców i Warzyw 

"Cytrusik“ 

Grzegorz Rybarczyk 

86-200 Chełmno, ul. Łunawska 28     

Wartość oferty brutto : 5733,15

  

PAKIET 2 – Warzywa i owoce :  

Hurtownia Owców i Warzyw 

"Cytrusik“ 

Grzegorz Rybarczyk 

86-200 Chełmno, ul. Łunawska 28 

Wartość oferty brutto : 22467,64 

  

PAKIET 3– Nabiał : 

ADAST Sp. j. 

A. Manerowski - W. Manerowska 

HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH 

86-200 Chełmno, ul. Wybudowanie 1  

Wartość oferty brutto : 6356,70

  

PAKIET 4 – Pieczywo : 

Piekarnia Stolno Spółka Cywilna 

Marek Godek, Oskar Pieniążek 

86-212 Stolno, Stolno 105  

Wartość oferty brutto : 1182,30

  

PAKIET 5 – Mięso, drób i wędliny : 

ROMIĘS  s.j. 

ul. Podgórna 36 

86-200 CHEŁMNO 

Wartość oferty brutto : 38175,17

 

PAKIET 6 – Ryby i mrożonki :  

UNIFREEZE Sp. z o.o. 

ul. Jarzębinowa 2 

87-134 Czarnowo 

Wartość oferty brutto : .3651,90 

Ponadto działając zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Z 2013r. Poz. 907 ze zm.) zawiadamiamy, że zawarcie umowy możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Komisja w składzie : 

Zbigniew Czerniecki – przewodniczący

Marek Murawski – sekretarz

Roman Kułakowski – członek

 

Poniżej znajdują się pliki dotyczące przetargu

Ogłoszenie - plik główny               

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do specyfikacji w pliku zip  

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

 www.sp1chelmno.pl

 Ogłoszenie z dnia 20.11.2019 r

 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rok 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Kosciuszki 11 ,             86-200Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel 56 676 05 24

 

,  e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 56 6760524 Adres strony internetowej: www.sp1chelmno.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka budżetowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

tak

 

www.sp1chelmno.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy

 

przesyłać:

 

Elektronicznie

 

nie

 

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

 

nie

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

 

Inny sposób:

 

Oferta w formie pisemnej (przesyłka pocztowa).

 

Adres: Szkoła Podstawowa nr 1, 86-200 Chełmno, ul. Kościuszki 11

 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

nie

 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: www.sp1chelmno.pl

 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1Sukcesywnadostawa artykułów spożywczych ,mięs i wędlin, pieczywa, nabiału, ryb i mrożonek do stołówki szkolnej–na rok 2020

 

Numer referencyjny:

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

 

Zamówienie podzielone jest na części:

 

Tak

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

części  PAKIETY NR 1 – 6

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćdostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania nainnowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Sukcesywne (w miarępojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych (z podziałem na sześć pakietów) do siedziby Zamawiającego środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 2. Szacunkowe ilości oraz asortyment różnych artykułów żywnościowych przedstawiono w załącznikach nr 1-6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zmniejszony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu. 3. Wykonawca zobowiązuje się: a. dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla właściwego PAKIETU, b. dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, c. dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu, d. w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu, e. dostarczać produkty pierwszego gatunku, f. dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone

 

mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadają właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące), g. dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych, h. realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości, i. zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu), j. dostarczać podany w tabeli asortyment pięć razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do godziny 15:00 lub w sytuacjach wyjątkowych w dniu realizacji (w odstępie czasowym podanym w formularzu ofertowym), w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo - cenowych, k. wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek

 

i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów. 4. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT Kupna – Sprzedaży z terminem płatności – 21 dni. 5. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.

 

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8

 

Dodatkowe kody CPV:15200000-0, 15810000-9, 15800000-6, 15900000-7 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżelizamawiający podaje informacje owartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

 

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12

 

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

 

Określenie warunków:

 

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

 

Określenie warunków:

 

Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

 

Określenie warunków:

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzptak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu( zał.7)

tak

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (wzór - zał. nr 7,8 )stosownie dla właściwego PAKIETU)

 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a. formularz ofertowo – cenowy- załączniki nr 1-6 do SIWZ (wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione)

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetargnieograniczony

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

nie

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

nie

 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia

 

do ofert katalogów elektronicznych:

 

nie

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

nie

 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

nie

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

 

zasadniczej:

 

nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

 

Maksymalna liczba wykonawców

 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

nie

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

nie

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji

 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego

 

systemu zakupów:

 

nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetargnieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Aukcja wieloetapowa

 

etap nr czas trwania etapu

 

 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

 

Cena


 

 

 

 

 

Znaczenie

 

100

 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

 

(przetarg nieograniczony)

 

nie

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji : nie

 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Licytacja wieloetapowa

 

etap nr czas trwania etapu

 

 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:takNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem (zmiana stawki VAT). Zmiany cen w okresie obowiązywania umowy: Ceny jednostkowe towarów mogą być waloryzowane co kwartał, począwszy od 01 kwietnia 2020 r.Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy, jeżeli ceny wzrosły w tym kwartale, o co najmniej 3%. Zmiany cen w/w mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżelidotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 20.12.2019, godzina: 09:00,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje

z  ogłoszeniem): nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okresw dniach: 30 (od ostatecznego terminuskładania ofert)

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznanenie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Artykuły ogólnospożywcze

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilość dostaw,usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a wprzypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15200000-6

 

3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

 

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okresw miesiącach: 12

 

5)  Kryteria oceny ofert:


 

Kryteria


 

Znaczenie


 

Cena


 

100

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2     Nazwa: Owoce i warzywa

 

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilość dostaw,usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a wprzypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15810000-1

 

3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

 

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okresw miesiącach: 12

 

5)  Kryteria oceny ofert:


 

Kryteria

 

Cena


 

Znaczenie

 

100

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3     Nazwa: Nabiał

 

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilość dostaw,usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a wprzypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15800000-3

 

3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

 

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okresw miesiącach: 12

 

5)  Kryteria oceny ofert:


 

Kryteria


 

Znaczenie


 

Cena


 

100

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4     Nazwa: Pieczywo

 

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilość dostaw,usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a wprzypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8, 15900000-9

 

3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

 

4)  Czas trwania lub termin wykonania: okresw miesiącach: 12

 

5)  Kryteria oceny ofert:


 

Kryteria


 

Znaczenie


 

Cena


 

100

 

 

 

 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr 5 Nazwa: Mięso, wędliny, drób

 

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15000000-8, 15900000-9


3)  Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

 

Wartość bez VAT: Waluta:

4)  Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach: 12

 

5)  Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria                                                                           Znaczenie

 

Cena                                                                                       100

 

 

 

 

6)  INFORMACJE DODATKOWE: Część nr 6 Ryby i mrożonki

 

1)  Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15000000-8, 15900000-9

 

3)  Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartościzamówienia):

Wartość bez VAT: Waluta:

 

4)  Czas trwania lub termin wykonania:okres w miesiącach: 12

 

5)  Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

100