Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”, przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Filomatów Pomorskich w Chełmnie oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1   im. Filomatów Pomorskich w Chełmnie z siedzibą w 86 – 200 Chełmno, ul. Tadeusza Kościuszki 11. Adres email szkoły:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Inspektor Ochrony Danych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Filomatów Pomorskich w Chełmnie dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      
 3. Podstawą, upoważniającą Szkołę Podstawową Nr 1 im. Filomatów Pomorskich w Chełmnie do przetwarzania większości Państwa danych lub danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 4. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów,      zawartych pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 1 im. Filomatów Pomorskich w Chełmnie, a podmiotami współpracującymi lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
- wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń oraz ich duplikatów,
- wydawania kart rowerowych,
- prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
- kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
- promocji szkoły,
- udziału w konkursach,
- wykorzystania wizerunku dziecka,
- organizacji wycieczek,
- ubezpieczenia,
- działań opiekuńczych,
- opieki medycznej,
- udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- prowadzenia nauczania indywidualnego,
- dostosowania wymagań na egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych,
- korzystania z dziennika elektronicznego,
- kontaktów nauczyciel-rodzic,
- rekrutacji do szkoły na podstawie wyrażonej zgody.

 1. Przetwarzamy tylko te Państwa  dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.  
 2. Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - mogą być tylko osoby i  podmioty działające z polecenia Administratora Danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
 3. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie      obowiązującego prawa.
 4. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
- prawo do cofnięcia zgody.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 1. W przypadku powzięcia  informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 4. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.