Szkoła Podstawowa nr 1 im. Filomatów Pomorskich


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1655192
  • Do końca roku: 228 dni
  • Do wakacji: 38 dni

 • Kalendarium

  Wtorek, 2022-05-17

  Imieniny: Brunony, Sławomira

Projekty unijne

 

Ogłoszenie nr 4 /2022/SP1 Chełmno 

O G Ł O S Z E N I E 

 Zapraszamy do udziału w projekcie  

pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. 

Zapraszamy wszystkie osoby chętne z klas ósmych na zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone w ramach projektu od kwietnia do maja 2022 roku. 

 

Oferta 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 1.  

Zajęcia z doradztwa zawodowego 2021/22 dla klas VIII 

Osób 37 

2 grupy 

---- 

6 godz.-kwiecień, 

6 godz.maj 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia  24   sierpnia  2020 r.  

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 31.03.2022 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu( sekretariat szkoły). Dokumenty do odebrania u koordynatora szkolnego p.Joanny Osińskiej. 

 

Osoby do kontaktu:  

Joanna Osińska –szkolny koordynator SP1, tel. 531 790 188 

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177 

Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie  

ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno  

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 3 /2021/SP

O G Ł O S Z E N I E

 

Zapraszamy do udziału w naborze uczniów SP 1 do projektu
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta

 

Lp

Nazwa zajęć

Liczba uczniów w grupach

Liczba grup

Czas

Razem

dziewcz.

chłopcy

I. Realizacja zadań
na rzecz kształtowania

i rozwijania
u uczniów kompetencji kluczowych,               umiejętności kluczowych 
oraz               umiejętności uniwersalnych
na rynku pracy

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

6

3

3

5

1 godz.

w tygodniu

2.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego

6

3

3

1

1 godz.

w tygodniu

3.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. niemieckiego

5

2

3

1

1 godz.

w tygodniu

4.

Zajęcia dydaktyczno – wrównawcze z fizyki

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

5.

Koło z robotyki i podstaw programowania dla klas I-III

8

4

4

1

2 godz.

w tygodniu

6.

Koło z robotyki i podstaw programowania dla klas IV-VIII

8

4

4

1

2 godz.

w tygodniu

7.

Koło z j. francuskiego dla klas I-III

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

8.

Koło szachowe

8

4

4

1

1 godz.

w tygodniu

 

 

 

Lp

Nazwa zajęć

Liczba uczniów w grupach

Liczba grup

Czas

Razem

dziewcz.

chłopcy

II. Indywidualizacja pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

i edukacyjnymi

9.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupa I

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

10.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupa II

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

11.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupa III

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

12.

Zajęcia logopedyczne grupa I

2

1

1

1

1 godz.

w tygodniu

13.

Zajęcia logopedyczne grupa II

2

1

1

1

1 godz.

w tygodniu

14.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne

8

4

4

1

1 godz.

w tygodniu

III. doradztwo edukacyjno-zawodowe

15.

Zajęcia z doradztwa zawodowego 2020/21

20

10

10

2

 

6 godz./rok

 

IV. Tworzenie warunków
do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
w zakresie kompetencji kluczowych

16.

Eksperymentalna Chemia

4

2

2

1

1 godz.w tygodniu

17.

Międzyszkolna grupa biologii i przyrody eksperymentalnej.

12

6

6

 

1 godz. W tygodniu

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia  24   sierpnia  2020 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 08.09.2021 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy , stanowiący załączniki nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.

 

Osoby do kontaktu:

Joanna Osińska – szkolny koordynator SP1, tel. 531 790 188

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177

Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie

ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

 w projekcie

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZEŃ

NA ROK SZKOLNY 2021 /2022

Nazwa beneficjenta

Gmina Miasto Chełmno

Nazwa projektu

„Poznaję, eksperymentuję, decyduję ! szkolne laboratorium umiejętności.

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja

Działanie

RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie

RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

Miejsce realizacji

Szkoła Podstawowa nr  1  w Chełmnie

Okres rekrutacji

wrzesień 2021 r. / czerwiec 2022 r.

 

Dane uczestnika

Nazwa

Pole danych

Imię/imiona

 

Nazwisko

 

PESEL

 

Płeć

 

Ulica

 

Nr domu

 

Nr mieszkania

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy/poczta np. 86-200 Chełmno

 

Województwo

 

Powiat

 

Obszar

 

Telefon

 

Adres email

 

Dane dodatkowe

Orzeczenie o niepełnosprawności

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

Opinia PPP

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

 

Wybór zajęć, w których chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć, należy oznaczyć poprzez postawienie X oraz wpisanie oceny końcoworocznej  z danego przedmiotu za rok ubiegły

 

Lp.

Nazwa zajęć

Chęć uczestnictwa (wpisać „X”)

Ocena końcoworoczna (np. koło z matematyki – ocena końcoworczna z matematyki za rok szkolny ……………

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typ 1a, 1b, 1c, 1d

1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  z matematyki

 

 

2

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze   z j. angielskiego

 

 

3

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze    z j. niemieckiego

 

 

4

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze           z fizyki

 

 

5

Koło z robotyki i podstaw programowaniach

 

 

6

Koło z języka francuskiego

 

 

7

Koło szachowe

 

 

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi typ 2a i 2b

1

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

 

2

Zajęcia logopedyczne 

 

 

3

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne

 

 

Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu

1

Eksperymentalna chemia

 

 

2

Międzyszkolna grupa biologii i przyrody eksperymentalnej

 

 

3

Międzyszkolna grupa chemii eksperymentalnej ( SP nr 2 )

 

 

4

Międzyszkolna grupa matematyki i fizyki eksperymentalnej ( SP nr 4 )

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, a w szczególności z zapisem dotyczącym praw i obowiązków uczestnika/uczestniczki projektu, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Zostałem/am poinformowany/a, że projekt pn.  „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego formularza nie jest jednoznaczne
z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie,

Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie mam obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,

Zgodnie z wymogami projektu jestem uprawniony/a do uczestniczenia w nim (spełniam warunki kwalifikowalności uczestników/uczestniczek projektu tj. jestem  uczniem/uczennicą szkól objętych wsparciem
w ramach projektu,

Chełmno, dnia ………………                      ………………………………………….

                                                                       (podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika)

Opinia wychowawcy/pedagoga (dot. ( predyspozycji ) chęci uczestnictwa w zajęciach w zakresie indywidualizacji pracy i prowadzonych metodą eksperymentu):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chełmno, dnia…………..                             ……………………………………………………

                                                                                                  (podpis wychowawcy)